53- ضرورت تحلیلِ زمینه های مسیحیِ مباحث فلسفه دین در فلسفه ورزی درباره آنها

در مدرسه زمستانی: نسبت فلسفه دین و دین، گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 11-14 دی 1401، تهران.