52- آرمانشهری دغدغه تاریخی بشر

در هم اندیشی تخصصی «بازخوانی اندیشه آرمانشهری در سنت اسلامی»، 8 آذر 1401،  پژوهشکده مطالعات اجتماعی فرهنگی، تهران.  

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مقاله آرمانشهری دغدغه تاریخی بشر.pdf)آرمانشهری دغدغه تاریخی بشر65 کیلوبایت167 برداشت