چكيده: كتاب هاي تاليفي تعليمات ديني پيش از انقلاب كه به همت شهيد بهشتي و شهيد باهنر و آقاي گلزاده غفوري تاليف گرديد از نظر مباني فكري، ساخ تار محتوايي و شيوه هاي عرض ة آن مباني فكري ، ويژگي هايي داشته اند كه برخي از آنها در تدوين كتابهاي پس از انقلاب مغفول مانده و برخي نيز در جهت دهي آن كتابها تاثير اساسي داشته است. در مقالة حاضر به بررسي برخي از اين ويژگي ها مي نشينيم. در اين مقاله به نقش اسا سي آموزه هاي قرآن و سنت در اين كتاب ها كه مباني عقلي آن بدقت و ظرافت توجه شده است اشاره خواهد شد و ساختار فراگير محتوايي آنها و توجه به تربيت پنهان و توجه به تغيير رفتار و باور به جاي آموزش اطلاعات ديني و توجه به نيازهاي جامعه بدون خودباختگي در برابر انديش ه هاي تهاجمي و همه جانبه نگري در ارائة مدلي منسجم از اسلام و تشيع و سازگار با عقل سليم متعارف و مواردي ديگر اشاره خواهد شد. سپس برخي ويژگي هاي روشي در عرض ة رويكرد فوق مثل روش شبهه زدايي و ارائة متنوع مطلب بر اساس اقتضائات سني، محتوايي و انسجامي و ادبي كتا ب ها اشاره خواهد شد . در نهايت به برخي آسيب هاي گريبانگير اين گونه كتاب ها پس از انقلاب كه موجب افت آنها در برخي موارد گرديده است اشاره خواهد گرديد.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (34661283.pdf)34661283.pdf101 کیلوبایت649 برداشت