۳۰- رویکرد اسلامی به تربیت در جهت هدایت نه کسب مهارت

همایش ملی "تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی، منابع، اصول" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۰ اسفند ۱۳۹۱.