۲۰- تبیین برخی مبانی اخلاق پزشکی اسلامی

در دومین کنگره بین‌المللی اخلاق پزشکی ایران، ۲۸ تا ۳۰ فروردین ۱۳۸۷، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران.