۱۹- تحلیلی از ویژگی‌های فکری و روشی کتاب‌های تعلیمات دینی

در همایش "شهید بهشتی و آموزش و پرورش"، دوم آبان ۱۳۸۶، وزارت آموزش و پرورش و بنیاد شهید بهشتی، تهران.