۱۷- بررسی ساختار و کارکردهای فلسفه در غرب و مقایسۀ آن با جایگاه و کارکردهای فلسفه در ایران

همایش سراسری "مائده‌های تفکر بر خوان فلسفه" دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)، اول اسفند ۱۳۸۵.