۱۵- ضرورت ارائه اندیشه سیاسی مبتنی بر دیدگاه صدرایی

نهمین همایش حکیم صدرالمتألهین ملاصدرا، تهران، اول خرداد ۱۳۸۵ .