۱۲- تبیین و ارزیابی محورهای اصلی نظریه سیاسی ملاصدرا

هشتمین همایش حکیم صدر المتألهین ملاصدرا، تهران، اول خرداد ۱۳۸۴.