۹- مقایسه تجربه دینی و تجربه زیبایی شناختی

همایش عرفان، تجربه دینی و گفتگوی ادیان، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ۲۰-۲۱ مهر ۱۳۸۳.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (تجربه دینی در مقایسه با تجربه زیبایی شناختی.pdf)تجربه دینی در مقایسه با تجربه زیبایی شناختی.pdf45 کیلوبایت728 برداشت