۵- مبانی فلسفی هنر دینی

کنفرانس هنر دینی، دانشگاه تهران، دی ۱۳۸۰.