۴- زمینه نقد در فلسفه دین

دومین سمینار نقد فلسفی، دانشکده ادبیات د. علامه طباطبایی، اسفند ۱۳۷۷