۳- بررسی تاریخی و محتوایی مساله علم ودین در ایران

سمینار علم دینی، آذر ۱۳۷۷، قم.