به زودی کلیۀ مقالات اینجانب در این سایت به صورت پرونده‌های مجزا قرار داده شده و قابل دانلود خواهد بود.

دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی

 • منطق (نیمسال۱ و ۲)
 • روش تحقیق (۲)
 • فلسفه سیاست (۵)
 • تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم (۴)
 • تاریخ فلسفه معاصر و مکاتب قرن بیستم (۷)
 • تاریخ فلسفه قرن نوزدهم (۶)
 • متون فلسفی به زبان عربی (۶و۷)
 • فلسفه اسلامی (۳و۴و۵)
 • فلسفه اخلاق (۴)
 • فلسفه علم (۴)
 • تاریخ علم (۳)

کارشناسی ارشد

 • فلسفه دکارت
 • فلسفه تطبیقی
 • فیلسوفان انگلیسی
 • فلسفه هگل
 • منطق
 • مسایل کلامی جدید
 • فلسفه دین
 • چیستی دین
 • علم و دین
 • عقل و ایمان
 • تجربه دینی
 • براهین اثبات خدا
 • متون فلسفی به زبان عربی
 • متون فلسفی به زبان انگلیسی
 • تاریخ فلسفه دین

دکتری

 • فلسفه دکارت
 • فلسفه تطبیقی
 • فلسفه برگسون
 • چیستی فلسفه تطبیقی
 • فلسفه تکنولوژی
 • اخلاق در تکنولوژی
 • مطالعات تطبیقی در رابطه خدا و جهان آفرینش
 • حکمت متعالیه و الهیات طبیعی
 • براهین اثبات خداوند

دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسی ارشد

 • فلسفه دین
 • مقولات ویژه در فلسفه دین
 • فلسفه علم
 • فلسفه تحلیلی

دانشگاه صنعتی شریف

کارشناسیِ

 • فیزیک

دانشگاه تهران

کارشناسی

 • فلسفه دین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

کارشناسی ارشد

 • فلسفه علم

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتری

 • فلسفه تکنولوژی
 • فلسفه ذهن
 • حکمت متعالیه و الهیات طبیعی
 • براهین اثبات وجود خدا
 • اخلاق در تکنولوژی

طرح درس‌ها و جزوات کلاس‌ها و مطالب تدریس شده و دیگر مطالب پیرامون آن در این بخش گرد می‌آید.