28- از علم و دین تا رویکرد دینی به علوم

انتشارات موسسه مطالعات فرهنگی اجتماعی، تابستان 1402، تهران

تعارض ها و تعاضد های علم و دین سابقه ای طولانی در تاریخ دارد. در این کتاب تحولات تاریخی رابطه علم و دین نشان داده می شود و سپس انواع این رابطه ها و مستندات هریک مورد بحث قرار می گیرد. در بخشی دیگر از کتاب بررسی می شود که تا چه حد می توان از علم دینی و سایر وجوه آن سخن گفت. برخی رویکردها به علم دینی ارزیابی می شود و مشکلات آنها بازنموده می شود و سپس نظریه ای برای آن تحت عنوان رویکرد اسلامی به علوم ارائه می گردد. از آنجا که این رویکردها مورد انکار برخی منتقدان بوده است انتقادهای آنان و پاسخهای نویسنده به آنها نیز در این کتاب به تفصیل آورده شده است. نهایتا چند نمونه از این نوع رویکرد اسلامی به علم نیز با ویژگی های آنها نشان داده می شود. 

 

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و فهرست و مقدمه کتاب از علم و دین تا رویکرد دینی به علوم.pdf)از علم و دین تا رویکرد دینی به علوم2411 کیلوبایت219 برداشت