جستارهایی در فلسفه و دین‌پژوهی تطبیقی

۱۲ - جستارهایی در فلسفه و دین‌ پژوهی تطبیقی (چاپ اول)

انتشارات طه، قم، ۱۳۸۶