کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن

۵-خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ اول)،

ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۱