0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۳۸- بررسی دیدگاه‌های هرمنوتیکی در ساحت‌های مختلف فهم

پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۷.