0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۳- بررسی دو قول به ظاهر متناقض در باب حمل‌های اولی ذاتی و شایع صناعی

پژوهش‌های فلسفی-کلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه قم، سال ششم شماره چهارم، شماره مسلسل ۲۴، تابستان ۱۳۸۴، به همراه سعید انواری.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی