0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

60- بررسی انتقادی نظریه زایتگاست اخلاقی داوکینز

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین ایران، شماره 2 سال پنجم، پائیز و زمستان 1395، صص 21-1 به همراه خانم فاطمه احمدی.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (RS_Volume 5_Issue 2_Pages 1-21.pdf)بررسی انتقادی نظریه زایتگاست اخلاقی داوکینز409 کیلوبایت805 برداشت