5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
کتاب مفاهیم و مسایل فلسفه دین
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۴- مفاهیم و مسایل فلسفه دین

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، ۱۳۸۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مفاهیم و مسائل فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب مفاهیم و مسائل فلسفه دین1636 کیلوبایت178 برداشت
کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

۵-خدا و دین در جهان پسامدرن (چاپ اول)،

ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، آفتاب توسعه، ۱۳۸۱

کتاب تاریخ فلسفه دین 1980- 1875
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.00 امتیاز (با 1 رأی)

۹- تاریخ فلسفه دین 1980- 1875

ترجمه از نوشته آلن پی اف سل، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - تهران، ۱۳۸۳

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب تاریخ فلسفه دین1873 کیلوبایت207 برداشت
کتاب چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست
3.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.50 امتیاز (با 1 رأی)

۶-چالش‌های بنیادین ما در علم، دین وسیاست

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش، فروردین ۱۳۸۴

The Existence of God, Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume book
1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.50 امتیاز (با 1 رأی)

10-The Existence of God

Mulla Sadra's Seddiqin Argument versus Criticisms of Kant and Hume,

Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, Tehran, 2005

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God An Islamic Response to Hume and Kant.pdf)Mulla Sadra's SeddiqinArgument for the Existence of God (Whole Book) 361 کیلوبایت227 برداشت