0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

كارِ اندكی كه ادامه یابد، از كارِ بسیاری كه از آن به ستوه آیی امیدوار كننده‌تر است.