0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
این مطلب مصاحبه روزنامه انتخاب با من در 4 دی 1381 درباره الهیات پویشی و الاهیات پست مدرن است که به تبیین دیدگاه گریفین در این باره می پردازد.