0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

۳۶- مدلی برای ساختار اصلی اخلاق پزشکی اسلامی

مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال دوم دوره ۲، شماره ۲، بهار ۱۳۸۸.