0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۳۰- رویکرد اسلامی به تربیت در جهت هدایت نه کسب مهارت

همایش ملی "تعلیم و تربیت اسلامی، مبانی، منابع، اصول" پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۰ اسفند ۱۳۹۱.