0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۷- تحلیلی از برهان‌های جهان شناختی و مقایسه آن با برهان امکان و وجوب در فلسفۀ اسلامی

قبسات، فصلنامه علمی ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، سال یازدهم، پائیز ۱۳۸۵.

 

لینک مقاله در پرتال علوم انسانی