0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۵۵- چالش‌های نظریه جان دیویی درباره دموکراسی فصلنامه سیاست

مجله علمی پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، دوره 40 شماره 3 پائیز 1389، صفحات 279 تا 296 به همراه خانم اعظم قاسمی.