چاپ

۹- بررسی و نقد کتاب  Faith and Rationality

نوشته و ویراسته N. Walterstorff, A. Plantinga، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سال سوم، شماره اول، بهار 1377