قبسات ۱
قبسات ۱

۷- بررسی و نقد کتاب God and Religion in the Postmodern World

نوشته David Ray Griffin

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره اول

بهار ۱۳۷۷