چاپ
قبسات ۲
قبسات ۲
قبسات ۳
قبسات ۳

۲- بررسی و نقد کتاب Classical and Contemporary Readings in the Philosophy of Religion

ویراسته J. Hick

نشریه قبسات، (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره ۲و۳

۱۳۷۷