0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
در دوران اوج بحران کرونا، فراخوانی دادم برای اهل فلسفه که متناسب با تخصصشان باید نسبت به این بحران موضع فلسفی آن اندیشمندان روشن گردد. لذا درخواست کردم که کسانی که می توانند در این زمینه مقاله تنظیم و ارسال کنند. از مجموعه آن مقالات کتابی پدید آمد که در حال انتشار است. برای این کتاب مقاله ای تنظیم کردم که به نظر خوانندگان می رسد.