0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

با توجه به اینکه تفسیر متن همواره در در معرض خطر ابتلا به سو فهم قرار دارد. هرمنوتیک را هنر فهمیدن متن تعریف کرده اند