0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

۱۲- معرفی اجمالی منطق‌های چند ارزشی

یگانه، فصلنامه آموزشی-پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، سال ششم شماره ۲۲، زمستان ۱۳۸۰