0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

59- مقایسه دیدگاه ویلیام جیمز و جان بیشاپ در زمینه توجیه باور دینی

جستارهای فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین، شماره 1 سال پنجم، بهار و تابستان 1395، صص 76-51، به همراخانم شیما شهرستانی.