تحصیلات

 • ۱۳۷۶ - دکتری فلسفه از دانشگاه بروکسل (VUB)، بلژیک.
 • ۱۳۶۸ – فوق لیسانس (کارشناسی ارشد) فلسفه غرب، دانشگاه تهران، تهران،
 • ۱۳۶۳ – لیسانس (کارشناسی) فیزیک کاربردی، دانشگاه تهران، تهران.
 • ۱۳۵۴ تا ۱۳۶۴ - دروس حوزوی.

آشنایی با زبان‌های

 • فارسی
 • انگلیسی
 • عربی

مرتبۀ علمی

 • استاد پایه ۲۳

اشتغال

 • رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (اردیبهشت ۱۳۸۸تا دی ماه ۱۳۹۲)
 • رئیس انجمن علمی فلسفه دین ایران (از ۱۳۹۰)
 • عضو کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی هیات ممیزه مرکزی (از ۱۳۸۸/۱۱/۲۱)
 • عضو هیات ممیزه مرکزی علوم انسانی (از ۱۳۸۸/۱۱/۲۱)
 • ۱۳عضو شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی (از آبان ۱۳۸۸)
 • ۱۳عضو کمیته الهیات و فلسفه وابسته به دفتر گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی (۱۳۸۷/۹/۹)
 • رئیس شورای عالی سیاست گذاری کتابخانۀ دیجیتالی علوم انسانی تهران (از ۱۳۸۸/۷/۲۷)
 • عضو کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از ۱۳۸۹.
 1. سوابق خدمت علمی اجرایی در دانشگاه علامه طباطبایی:
  • استاد و عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۳۷۲
  • مدیر گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۳۸۱/۳/۲۷ تا ۱۳۸۵/۳/۳۰
  • عضو هیات ممیزة دانشگاه از ۱۳۸۴/۱/۱۵ تا ۱۳۸۶/۱/۱۵
  • عضو کمیتة تخصصی هیات ممیزة دانشگاه از ۱۳۸۴/۲/۲۴ تا ۱۳۸۶/۲/۲۴
  • مسئول روابط عمومی دانشگاه ۱۳۷۵/۳/۲۱ تا ۱۳۷۶/۱۰/۱۴
 2. سوابق خدمت علمی اجرایی در خارج دانشگاه:
  • مدیر عامل و مؤسس مؤسسه پژوهشی مطالعه و تدوین حکمت و معارف خواجه نصیر، از ۱۳۹۰.
  • عضو هیات مدیره مؤسسه فرهنگ و هنر هدایت میزان (فهم) از ۱۳۹۰.
  • دبیر کمیته داوری علوم انسانی و هنر شورای نخبگان از ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۰/۱۲/۲۹.
  • رئیس هیات مدیره و مؤسس «انجمن علمی ایرانی فلسفه دین» از ۱۳۸۹ تا کنون.
  • عضو کارگروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مرکز میلی فضای مجازی ازاول آذر ۱۳۹۲.
  • مدیر کارگروه فلسفه دین و کلام جدید شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ از ۱۳۹۱/۹/۱۰.
  • دبیر کمیسیون علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) (ازبهمن ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۰)
  • عضو هیات مدیره «انجمن ایرانی علوم انسانی» از ۱۳۸۸.
  • عضو هیات مدیرة «بنیاد حکمت صدرا» از ۱۳۷۸.
  • عضو «انجمن بریتانیایی فلسفه دین» (British Society for Philosophy of Religion) از ۱۳۸۶ واقع در دانشگاه آکسفورد.
  • عضو هیات مدیرة انجمن علمی «تاریخ فلسفه» از ۱۳۸۵ تا۱۳۸۹.
  • مدیر گروه فلسفه دین و الهیات، مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشة دینی، دانشگاه تربیت مدرس از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷
  • مدیر عامل و مؤسس «مؤسسه آموزشی فرهنگی هدایت میزان» از ۱۳۷۶/۴/۱۰.
  • عضو هیئت علمی گروه کلام و دین پژوۀ «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» ۱۳۸۰-۱۳۷۵
  • عضو مرکز اخلاق پزشکی «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی»، ۱۳۸۱- ۱۳۸۲.
  • رئیس هیات مدیرة «مؤسسه فرهنگی پژوهشی نوارغنون» از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱
  • عضو بین المللی «مرکز اسلام در اروپا (Centrum voor Islam in Europa)» واقع در بلژیک، از 1998.
  • دبیر «انجمن بین المللی ملاصدرا»، از ۱۳۸۲.
  • دبیر « انجمن دوستی ایران و یونان» از ۱۳۸۱.

تخصص:

 • فلسفه دین
 • منطق
 • آراء فیلسوفان از بیکن به بعد
 • فلسفه علم
 • فلسفه سیاست
 • فیزیک
 • علم و دین
 • فلسفه تطبیقی
 • فلسفه تکنولوژی.

دروس تدریس شده و در حال تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی:

کارشناسی:

 • منطق (نیمسال۱ و ۲)
 • روش تحقیق (۲)
 • فلسفه سیاست (۵)
 • تاریخ فلسفه از بیکن تا هیوم (۴)
 • تاریخ فلسفه معاصر و مکاتب قرن بیستم (۷)
 • تاریخ فلسفه قرن نوزدهم (۶)
 • متون فلسفی به زبان عربی (۶و۷)
 • فلسفه اسلامی (۳و۴و۵)
 • فلسفه اخلاق (۴)
 • فلسفه علم (۴)
 • تاریخ علم (۳)

کارشناسی ارشد

فلسفه دکارت، فلسفه تطبیقی، فیلسوفان انگلیسی، فلسفه هگل، منطق، مسائل کلامی جدید، فلسفه دین، چیستی دین، علم و دین، عقل و ایمان، تجربه دینی، براهین اثبات خدا، متون فلسفی به

زبان عربی، متون فلسفی به زبان انگلیسی، تاریخ فلسفه دین

دکتری:

فلسفه دکارت، فلسفه تطبیقی، فلسفه برگسون، چیستی فلسفه تطبیقی، فلسفه تکنولوژی، اخلاق در تکنولوژی، مطالعات تطبیقی در رابطه خدا و جهان آفرینش، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی،

براهین اثبات خداوند.سوابق تدریس در خارج دانشگاه:

دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسی ارشد): فلسفه دین، مقولات ویژه در فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه تحلیلی

دانشگاه صنعتی شریف (کارشناسیِ): فیزیک

دانشگاه تهران (کارشناسی): فلسفه دین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (کارشناسی ارشد): فلسفه علم

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (دکتری): فلسفه تکنولوژی، فلسفه ذهن، حکمت متعالیه و الهیات طبیعی، براهین اثبات وجود خدا، اخلاق در تکنولوژی.مدیر مسئول مجلات علمی:

۱- حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶.

۲- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۳- پژوهش نامه فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از 1390

۴- جامعه پژوۀ فرهنگی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۵- تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۶- جستارهای تاریخی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۷- تحقیقات تاریخ اجتماعی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۸- علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۹- فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۰- رسانه و فرهنگ، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۱- کهن نامه ادب فارسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۲- ادبیات پارسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۳- جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۴- اقتصاد تطبیقی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۵- غرب شناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۶- پژوهش نامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۷- زبان شناخت، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۸-پژوهش نامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۹- پژوهش نامه انتقادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۲۰- منطق پژوهی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۲۱- پژوهش های علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹سردبیر مجلات علمی:

۱- حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

۲- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۳- پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

۴- پژوهش نامه فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از ۱۳۹۰

۵- جستارهای سیاسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

عضو هیات تحریریه مجلات علمی:

الف- خارجی

۱- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA.

۲- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK.

۳- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines.

۴- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India.ب- داخلی

۱-حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

۲- الهیات تطبیقی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از ۱۳۸۷

۳- متافیزیک، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از ۱۳۸۷

۴- قبسات، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۱۳۸۳

۵- ذهن، مجله علمی تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۱۳۸۷

۶- مطالعات زنان، مجله علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان از ۱۳۸۳

۷- خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، مجله علمی ترویجی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰.

۸- فلسفه، مجله علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از ۱۳۸۷

۹- تاریخ فلسفه، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی تاریخ فلسفه، از ۱۳۸۸

۱۰- شناخت، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۸

۱۱- پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۲- پژوهشنامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۳- تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۴- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۵- جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۶- فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

دیدگاه‌ها   

0 #1301 ThomasGAB 1399-05-14 23:36
первостатейный вебресурс https://lolz.guru/forums/104/
نقل قول کردن
0 #1302 Scottagids 1399-05-15 00:29
winline фрибет - бонус коды leon, winline фрибет
نقل قول کردن
0 #1303 WikeBig 1399-05-15 05:39
Casino queen marquette buffet hours
Oldest gold mine in the world
Slotomania lotto bonus premium
King poker chips
Sweet and party

Pot limit vs no limit hold'em
Gta online casino arcade games
Dr slot 20 free spins
Anti illegal gambling law philippines
Shark tank female guest sharks
نقل قول کردن
0 #1304 WikeBig 1399-05-15 12:15
Online diamond retailer reviews
Play vortex games for free
Palms casino news
Search player pokerstars app
No deposit bonus slots usa
نقل قول کردن
0 #1305 Marvinkax 1399-05-15 13:22
благоустроенны й вебресурс
https://pizdeishn.net/gruppa/472-nasha-poezdka-v-krym.html
نقل قول کردن
0 #1306 EdwardLap 1399-05-15 15:54
сайт гидра на торе ссылка - гидра официальный сайт, hydra магазины обход
نقل قول کردن
0 #1307 EikeBig 1399-05-15 18:55
Japanese board games online
Keto flu headache remedy
Go n pay
Used poker tables and chairs
Free spins for existing players uk 2020
نقل قول کردن
0 #1308 HenryFrify 1399-05-16 00:07
The financial Robot is your # 1 expert of making money.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1309 JamesNat 1399-05-16 00:19
https://t.me/XrumerSeo - Регистрация в каталогах
نقل قول کردن
0 #1310 RikeBig 1399-05-16 01:20
Wheel of fortune game event 2 words
Rolatop slot machine
Legal gambling around the world
Las vegas poker tournaments august 2019
Signup bonus no deposit casino
نقل قول کردن
0 #1311 Williamwousy 1399-05-16 06:46
https://www.alemprint.ru/uslugi/shirokoformatnaya-pechat
http://www.grandprint.su http://www.grandprint.su
https://www.alemprint.ru/uslugi/pechat-bannerov
https://www.alemprint.ru/uslugi/pechat-na-plenke
https://www.alemprint.ru/uslugi/pechat-na-oboyah
https://www.alemprint.ru/uslugi/shirokoformatnaya-pechat
https://www.alemprint.ru/uslugi/pechat-bannerov
https://www.alemprint.ru/uslugi/press-wall
https://www.alemprint.ru/uslugi/pechat-na-setke
نقل قول کردن
0 #1312 HenryFrify 1399-05-16 08:13
Every your dollar can turn into $100 after you lunch this Robot.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1313 Antoniobyz 1399-05-16 13:49
Добрый день дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию высококачестве нные профессиональн ые плёнки.
Наша организация"ОО О Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам Защитные плёнки ,архитектурные плёнки,декорат ивные плёнки,автомоб ильные плёнки и противопожарны е плёнки.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,колл ектив "ООО Защитные плёнки".
نقل قول کردن
0 #1314 StevenWoore 1399-05-16 14:20
пенсионный фонд - Новости Стерлитамака на сегодняшний день, погода в стерлитамаке на 10 дней
نقل قول کردن
0 #1315 HenryFrify 1399-05-16 14:55
Let your money grow into the capital with this Robot.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1316 HenryFrify 1399-05-16 18:30
Financial robot keeps bringing you money while you sleep.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1317 MiguelHem 1399-05-17 00:40
view it now 3d game
نقل قول کردن
0 #1318 HenryFrify 1399-05-17 02:12
روشن کردن $1 به $100 فورا. استفاده از ربات مالی.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1319 HenryFrify 1399-05-17 05:28
نیاز به پول? آن را در اینجا به راحتی?
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1320 HenryFrify 1399-05-17 15:10
# 1 کارشناس مالی در شبکه! اتمام ربات جدید.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1321 HenryFrify 1399-05-17 17:03
پول آنلاین, ماندن در خانه این زمستان سرد.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1322 MichaelEMOCK 1399-05-17 18:06
Проект позволяет анонимно и безопасно покупать\прода вать
запрещенные товары по всей РФ и СНГ. Укладистый функционал
делает намерение качественным инструментом ради работы, а
внимательная и справедливая администрация выступает регулятором
взаимоотношени й продавец-покуп атель, делая покупки удобными
ради клиентов.
гидра зеркало на сегодня

когда заработает гидра
نقل قول کردن
0 #1323 Clifflible 1399-05-17 19:05
Приветствую! интересный у вас сайт!
Нашел обширную базу кино: миньоны мультфильм онлайн в хорошем
Здесь: детские онлайн мультфильмы хорошего качества мультфильм аисты бесплатно в хорошем качестве список 2020
Тут: http://kinoklan.net/2833-polyn-trava-okayannaya-2010.html смотреть Полынь – трава окаянная (2010) онлайн бесплатно
Здесь: смотреть Известная Вселенная / Known Universe (Сезон 1-3) (2009-2015) онлайн бесплатно смотреть Известная Вселенная / Known Universe (Сезон 1-3) (2009-2015) онлайн бесплатно
نقل قول کردن
0 #1324 HenryFrify 1399-05-17 22:02
ربات بهترین راه حل برای هر کسی که می خواهد برای به دست آوردن است.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1325 HenryFrify 1399-05-18 01:20
با یک کلیک از ربات می تواند به شما هزاران دلار به ارمغان بیاورد.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1326 HenryFrify 1399-05-18 05:03
ما می دانیم که چگونه برای افزایش ثبات مالی خود را.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1327 HenryFrify 1399-05-18 08:04
Need cash? Launch this robot and see what it can.
Link - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1328 Tonyasmata 1399-05-18 09:32
софосбувир +и даклатасвир отзывы вылечившихся
نقل قول کردن
0 #1329 JosephJeW 1399-05-18 17:31
pitstop.money
نقل قول کردن
0 #1330 HenryFrify 1399-05-18 21:36
هیچ مهارت های مالی? اجازه دهید ربات پول برای شما.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1331 AmberDed 1399-05-18 22:51
online gambling casino vegas
slots for real money iphone slot online gambling legal in illinois スロット マシン cam casino online play web
online scratch games real money
نقل قول کردن
0 #1332 ErnestKit 1399-05-18 23:18
https://u.to/93RFGQ
https://tinylink.in/freerobuxgenerator2778
https://tinyurl.com/y3bqknwt
https://is.gd/freerobuxgenerator_71941
http://gg.gg/freerobuxgenerator45435
نقل قول کردن
0 #1333 FrankBog 1399-05-19 06:09
Роман Викторович Василенко

Роман Викторович Василенко
نقل قول کردن
0 #1334 HenryFrify 1399-05-19 10:32
پول آنلاین, ماندن در خانه این زمستان سرد.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1335 AikeBig 1399-05-19 11:16
Just trust me and you will be richer
https://admiral-reg.com
نقل قول کردن
0 #1336 HenryFrify 1399-05-19 19:07
توجه! ربات مالی ممکن است به شما میلیون ها نفر به ارمغان بیاورد!
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1337 HenryFrify 1399-05-19 19:59
خانواده خود را با پول در سن فراهم می کند. راه اندازی ربات!
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1338 HenryFrify 1399-05-19 22:00
حتی یک کودک می داند که چگونه پول. تو چي؟
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1339 HenryFrify 1399-05-20 00:39
سازمان دیده بان پول خود را رشد در حالی که شما با ربات سرمایه گذاری.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1340 HenryFrify 1399-05-20 02:48
ربات بهترین راه برای هر کسی که برای استقلال مالی به نظر می رسد.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1341 BennyKal 1399-05-20 03:08
Синеголовник полевой — полезные свойства и противопоказан ия

Медвежий жир
نقل قول کردن
0 #1342 Howardalume 1399-05-20 14:06
Recommended Site https://hydra20online.com
نقل قول کردن
0 #1343 Davidmig 1399-05-20 14:28
http://whatsapplanding.hustbee.icu/ - бот для проверки авто по гос номеру ватсап
نقل قول کردن
0 #1344 Shawnmop 1399-05-20 17:09
look at this website https://hydra2020zerkalo.com
نقل قول کردن
0 #1345 HenryFrify 1399-05-20 17:23
هر دلار خود را می توانید به نوبه خود 1 100 بعد از ناهار این ربات.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1346 HenryFrify 1399-05-20 20:25
درآمد آنلاین ساده ترین راه برای استقلال مالی است.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1347 BrianDig 1399-05-20 21:25
effect of daily usage of viagra chewy viagra where to buy viagra pills now in colorado
نقل قول کردن
0 #1348 eudjxxyph 1399-05-21 00:43
Довольно интересно
______________ ___
гаминаторы игровых автоматов на деньги
نقل قول کردن
0 #1349 HenryFrify 1399-05-21 07:46
خانواده خود را با پول در سن فراهم می کند. راه اندازی ربات!
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1350 HenryFrify 1399-05-21 08:27
اگر از ربات مالی استفاده می کنید ، پول بسیار آسان است.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1351 HenryFrify 1399-05-21 10:17
به دنبال یک راه آسان برای پول? اتمام ربات مالی.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1352 BrentUnlor 1399-05-21 17:37
порно онлайн - сексвайф орг, сексвайф куколд домашнее
نقل قول کردن
0 #1353 TerryAbuby 1399-05-21 18:32
гидра официальный сайт - hydra магазин закладок, ссылка на гидру
نقل قول کردن
0 #1354 HenryFrify 1399-05-22 04:24
ما می دانیم که چگونه برای افزایش ثبات مالی خود را.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1355 zigzagokx 1399-05-22 06:40
Привет Алматы!!

В каталоге вы всегда сможете найти нужную вам группу, канал, чат в телеграм, найти нужное сообщение из телеграм группы, чата или телеграм канала.

Не нашли в поиске что искали? мы с радостью примем от вас ссылку на канал, чат или группу для включения их в поиск и каталог.

Если вы админ телеграм канала, телеграм группы, чата или вы магазин и у вас есть группа, чат в телеграм или канал вам к нам.

Магазинам мы предлагаем отдельный раздел в каталоге, отдельную страницу с витриной!

Регистрируй свой магазин, телеграм группу, чат или телеграм канал и зарабатывай!

Все ровные пацаны тут: http://zigzagwiki74tcz4.onion
نقل قول کردن
0 #1356 Stephenthods 1399-05-22 10:42
Действительно большая доходность
نقل قول کردن
0 #1357 HenryFrify 1399-05-22 12:19
کار پول خود را برای شما در تمام طول روز.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1358 HenryFrify 1399-05-22 14:30
اتمام جدیدترین راه برای ایجاد سود فوق العاده.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1359 HenryFrify 1399-05-22 17:55
پول ، پول! پول بیشتری با ربات مالی!
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1360 Keepviddychors 1399-05-22 18:13
Hello, just would like to share some useful information and websites, hope that will be helpful. Thanks!
The Best Keepvid video downloader online website.
New youtube to mp4 website.
Best yt to mp3 in Indonesia.
New YouTube to mp3 website
نقل قول کردن
0 #1361 HenryFrify 1399-05-22 21:08
سعی کنید از بهترین ربات مالی در اینترنت.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1362 HenryFrify 1399-05-22 21:22
افراد ثروتمند غنی هستند زیرا از این ربات استفاده می کنند.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1363 Vidus589t 1399-05-23 00:48
Hi folks, just came across this site and would love to post some handy software resource which might be help, thanks!

https://www.vidusoft.com/youtube-downloader/
https://keepvid.best/en1/
https://flvto.ch/
نقل قول کردن
0 #1364 Charlesemava 1399-05-23 05:26
лечение спайсовой зависимости - кодирование от алкоголизма стоимость, стоимость кодировки от алкоголизма
نقل قول کردن
0 #1365 HenryFrify 1399-05-23 07:42
ربات مالی آنلاین کلید موفقیت شماست.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1366 Irina 1399-05-23 08:40
Геленджик Кабардинка
نقل قول کردن
0 #1367 Davidthedo 1399-05-23 09:05
site https://hydramirror2020.com
نقل قول کردن
0 #1368 FrankCed 1399-05-23 09:26
продажа легковых прицепов

легковые прицепы
نقل قول کردن
0 #1369 HenryFrify 1399-05-23 10:03
اجازه دهید پول خود را رشد به پایتخت با این ربات.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1370 Larrykem 1399-05-23 10:37
пригожий вебсайт
Фапабельные интим истории про жену
نقل قول کردن
0 #1371 Kennethnouse 1399-05-23 15:59
this content гидра зеркало
نقل قول کردن
0 #1372 Davidtibly 1399-05-23 18:03
ترمیم سطح حمام
نقل قول کردن
0 #1373 DanielPluff 1399-05-24 01:37
https://sites.google.com/view/free-tiktok-fans-generator20/home
https://sites.google.com/view/free-tiktok-likes-followers/
نقل قول کردن
0 #1374 HenryFrify 1399-05-24 04:28
هزاران نفر در هر هفته کار آنلاین در اینجا.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1375 vhjiemxym 1399-05-24 04:49
Годнота спасибо
______________ ___
казино с пополнением 10 рублей
نقل قول کردن
0 #1376 HarrySloda 1399-05-24 05:43
Здравствуйте. Хочу представить Вашему вниманию отличные ресурсы где Вы сможете читать актуальные новости или оставлять свою рекламу. Для более детальной информации будем рады видеть Вас у нас
https://minfin.cx.ua/
https://wday.cx.ua/
https://fizkult.cx.ua/
https://avto.cx.ua/
https://budzdorov.cx.ua/
https://turist.cx.ua/
نقل قول کردن
0 #1377 HenryFrify 1399-05-24 06:36
هزاران دلار تضمین شده است اگر شما استفاده از این ربات.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1378 Antonioryk 1399-05-24 09:01
Привет господа!
Предлагаем Вашему вниманию высококачестве нные профессиональн ые плёнки.
Наша организация"ОО О Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам Защитные плёнки ,архитектурные плёнки,декорат ивные плёнки,автомоб ильные плёнки и противопожарны е плёнки.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,колл ектив "ООО Защитные плёнки".
نقل قول کردن
0 #1379 HenryFrify 1399-05-24 12:44
حتی یک کودک می داند که چگونه به $100 امروز با کمک این ربات.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1380 HenryFrify 1399-05-24 14:59
ساختن پول در شبکه در حال حاضر آسان تر است.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1381 HenryFrify 1399-05-24 19:31
حتی یک کودک می داند که چگونه پول. تو چي؟
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1382 Antonioles 1399-05-24 20:00
Добрый день друзья!
Предлагаем Вашему вниманию высококачестве нные профессиональн ые плёнки.
Наша организация"ОО О Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам Защитные плёнки ,архитектурные плёнки,декорат ивные плёнки,автомоб ильные плёнки и противопожарны е плёнки.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,колл ектив "ООО Защитные плёнки".
نقل قول کردن
0 #1383 HenryFrify 1399-05-24 20:25
درآمد آنلاین کلید موفقیت شما است.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1384 Antoniosve 1399-05-25 07:08
Доброго времени суток дамы и господа!
Предлагаем Вашему вниманию высококачестве нные профессиональн ые плёнки.
Наша организация"ОО О Защитные плёнки" работает 15 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам Защитные плёнки ,архитектурные плёнки,декорат ивные плёнки,автомоб ильные плёнки и противопожарны е плёнки.
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1hceZWkDFW4mFU9sDZ64bQAi3ss41Fo5g/view?usp=sharing
С уважением,колл ектив "ООО Защитные плёнки".
نقل قول کردن
0 #1385 HenryFrify 1399-05-25 08:09
Robot is the best solution for everyone who wants to earn.
Link - - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1386 Rickytox 1399-05-25 10:08
стоящий сайт https://cazino-v.online
نقل قول کردن
0 #1387 HenryFrify 1399-05-25 10:42
ربات مالی #1 ابزار سرمایه گذاری همیشه است. پرتاب آن!
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1388 HenryFrify 1399-05-25 11:41
حتی یک کودک می داند که چگونه پول. این ربات چیزی است که شما نیاز دارید!
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن
0 #1389 HenryFrify 1399-05-25 12:03
بدون نگرانی اگر شما از کار اخراج شدند. کار آنلاین.
پیوند - https://plbtc.page.link/zXbp
نقل قول کردن
0 #1390 HenryFrify 1399-05-25 12:08
اعتماد به ربات مالی برای تبدیل شدن به غنی.
پیوند - https://tinyurl.com/y7t5j7yc
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید