کتاب عربی سال اول راهنمایی

۲-کتاب عربی سال سوم راهنمایی

خدمات: تألیف، ناشر: وزارت آموزش و پرورش، سال چاپ: ۱۳۶۱

کتاب عربی سال اول راهنمایی

۱-کتاب عربی سال اول راهنمایی

خدمات: همکاری در تألیف، ناشر: وزارت آموزش و پرورش، سال چاپ: ۱۳۶۲