کتاب فلسفه دین

۳-  فلسفه دين (چاپ اول)، جلد اول،

 

ترجمه از نوشته نورمن گیسلر، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵