5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۲۲ -  فلسفه و بحران کرونا

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، مرداد ماه ۱۳۹۹، تهران

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (999999888.pdf)فلسفه و بحران کرونا (جلد و چند صفحه اصلی از آن)2381 کیلوبایت229 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

7 - English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant

(November 20-24, 2004) (as Editor), Department of Philosophy, University of Allameh Tabatabaii, Tehran, Iran

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (English_Papers_of_International_Conferen.pdf)English Papers of International Conference on Two Hundred Years after Kant1179 کیلوبایت587 برداشت
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۱۹ - کتاب راهنمای مدرس دوره آموزشی دین و حالات معنوی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1395، به همراهی علیرضا دری نوگورانی و حسین اجتهادیان

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

21- Comparative Philosophy: Islamic and Western

 Lambert Academic Publishing, Moldova, 2018

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (978-613-8-38830-2_Coverpreview.pdf)Comparative Philosophy: Islamic and Western141 کیلوبایت177 برداشت

کتاب مفاهیم و مسایل فلسفه دین
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۴- مفاهیم و مسایل فلسفه دین

مؤسسه توسعه دانش و پژوهش ایران، ۱۳۸۱

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مفاهیم و مسائل فلسفه دین.pdf)جلد و چند صفحه از کتاب مفاهیم و مسائل فلسفه دین1636 کیلوبایت152 برداشت