این مقاله در خردنامه صدرا، فصلنامه  بنیاد حکمت اسلامی صدرا،  شماره 43، تهران، بهار 1385 منتشر شده است.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (56483482.pdf)56483482.pdf229 کیلوبایت142 برداشت

علامه محمد تقی جعفری» در جلد دوازدهم شرح مثنوی به تبیین و توضیح برهان وجودی می‌پردازد (ج12، صص 40-18) و آن را از آنسلم، دکارت و لایب نیتس نقل می‌کند. دقت جالبی که ایشان در این برهان کرده‌اند، که نگارنده در تاریخ «فلسفة غرب»، کسی را متوجّه این نکته نیافته، همان اشکال تسمیة این برهان است. اولین بار «کانت» از این برهان به برهان وجودی (ontological argument) تعبیر کرده است و گویا در آن با دقّت در وجود به اثبات وجود خداوند یا واجب‌الوجود می‌‌توان رسید، در صورتی که این بحثِ وجود نیست که در این برهان محور استدلال است، بلکه وجوب آن است که تکیة اصلیِ استدلال قرار گرفته است. «علامه جعفری» بر خلاف سایر فیلسوفان با دقّت و تیزبینی تعبیرِ «برهان وجوبی» را به‌کار برده است و از برهان «دکارت» با نام «برهان وجوبی دکارت» یاد می‌کند. این دقّت ایشان می‌تواند ناشی از نحوة طرح این برهان در میان اندیشه‌مندان مسلمان باشد.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (34703492.pdf)34703492.pdf194 کیلوبایت129 برداشت

Research Projects (Director and Collaborating Member):

29- Chairman of the “6th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, "Comparative Philosophy of Religion", Iranian Association for Philosophy of Religion, Tarbiat Modares University, Tehran, 6-7 February 2018.

28- Executer of Project "Methodology of Providing Codes of Ethics in Sciences" Employer: Iranian National Science Foundation, Tehran, 2017

27- Chairman of the “5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion” "God, Man and the World," Iranian Association for Philosophy of Religion with the cooperation of the Faculty of World Studies, University of Tehran, Tehran, January 24-25, 2017.

26- Secretary of the “Fourth International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, "Religion, Philosophy and Life", Iranian Association for Philosophy of Religion and Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Theology, Tehran, January 26-27, 2016

25- Collaborating Member the Natinal Project “Preparation and Implementation of Cultural-Educational Programs with a Psychological, Educational and Social Approach for the Promotion of Students' Religiosity”, by Dr. Mohammad Khodayari, Employer: Cultural and Social Affairs Department of the Ministry of Science, Research and Technology, together with Cultural and Social Studies Research Institute of Ministry of Science, Tehran, 2015.

24- Chairman and Secretary of the “Third International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, "Religion, Ethics and Culture", Iranian Association for Philosophy of Religion and Philosophy Department of Tarbiat Modarres University, January, 7 - 8, 2015.

23- Executer of Project “Compiling Codes of Ethics in Virtual Space and Providing Strategies for its Realization” Employer: National Center for Cyberspace 2014.

22- Chairman and Secretary of the “Second International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, Iranian Association for Philosophy of Religion, in cooperation with the Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, January, 13-14, 2014.

21- Responsible person in charge of “Codes of Ethics for Scientific Journals”, Institute for Humanities and Cultural Studies, 2013.

20- Chairman and Secretary of the “International Congress of Al-Ghadir”, Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, 23-24 Oct 2013.

19- Executer of Project “Audit of the Situation of Philosophy of Religion Discipline”, Employer: Science and Technology Deputy of Presidency, 2012.

18- Chairman and Secretary of the “First International Conference on Contemporary Philosophy of Religion”, Iranian Association for Philosophy of Religion, in cooperation with the Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, December, 23-24, 2012.

17- Executer of Project: “Compiling Referential Text in Women's Studies from the Islamic Viewpoint in English” Employer: Al-Mustafa Al-Alamieh Society from 30 Jan 2012 to 1.5 years later.

16- Executer of Project: “Recompiling of Curriculums and Resources of Courses of 38 Undergraduate Disciplines in Human Sciences for Iranian Universities”, Employer: Education Deputy of the Ministry of Science, Research and Technology; 2011-2012.

15- Executer of Project: “Communication Network between Researches in Human Sciences” in the Commission of Humanities, Islamic Studies and Art of the Supreme Council for Science, Research and Technology, 2010.

14- Responsible for the project “Review of 500 National Books and 100 World Books on Humanities”, the Iranian Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences at the Institute for Humanities and Cultural Studies, 2011.

13- In charge of the “Comprehensive Portal of All Papers in Human Sciences”, at the Institute for Humanities and Cultural Studies, with the cooperation of the Research Deputy of the Ministry of Science, Research and Technology, since 2011.

12- Secretary of the “Second National Congress of the Humanities”, the Iranian Council for Reviewing Books and Texts on Human Sciences at the Institute for Humanities and Cultural Studies Nov 2011.

11- Executer of Project “Specifying Priorities and National Macro-Projects in Humanities, Islamic Studies and Art”. Institute for Humanities and Cultural Studies. 2010-2011

10- Secretary of the “International Conference on Cultural Diversity, Global Convergence” held by the Institute for Humanities and Cultural Studies at the Library of the Islamic Republic of Iran, Tehran, 24-26 July 2010.

9- Director of "International Conference on Two Hundred Years after Kant", Department of Philosophy, Allameh Tabatabaii University, Tehran, 20-22 November 2004.

8- Scientific Member of "The World Culture Report", by "UNESCO" and University of UCLA, California, Los Angeles, USA. Scientific Session "Culture, Globalization, Processes and Development", Peace Palace, The Hague, The Netherlands, 20-22 September 2004.

7- Scientific Member of National Conference on: "Dialogue between Science and Religion", National Center of Medical Researches, Tehran, 1-4 May 2005.

6- Director of Second International Congress on "Mulla Sadra and Transcendental Wisdom", Tehran, 20-24 May 2004.

5- Executer of Project on "A Study on Published Works on Religious Studies in Iran", Allameh Tabatabaii University, Tehran, 2003-2004.

4- Collaborating Member of the National Project on "Our Strategy on Medical Ethics", 2002.

3- Main Collaborating Member of the Project "Chronology of Philosophers", Center for Dialogue among Civilization", 2001-2003.

2- Main Collaborating Member of the Project "Collaboration between Hozeh (Seminary) and University", Supreme Consultant of Cultural Revolution, 1999.

1- Collaborating Member of the Project "Establishment of Research Center for Cultural Studies", Institute for Humanities and Cultural Studies, 1998.

Editorial Board of Academic (refereed) Journals:

1-Wisdom and Philosophy (Hekmat va Falsafeh) Quarterly Journal of Philosophy Department, Allameh Tabatabaii University, 2006-2008.

2- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA.

3- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK.

4- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines.

5- Comparative Theology, Quarterly Journal of Department of Philosophy, University of Isfahan, since2008.

6- Metaphysics, Academic Journal of Department of Philosophy, University of Isfahan, since2008.

7- Qabasat, Academic Journal of Institute of Islamic Culture and Thought, since 2004.

8- Women Studies, Quarterly Journal of Socio-Cultural Council for Women, since 2004.

9- The First Line: Islamic Revolution Attitude, 2008-2011.

10- Philosophy, Academic Journal of Department of Philosophy, University of Tehran, since 2008.

11-History of Philosophy, Quarterly Journal of Scientific Association for History of Philosophy, since 2010.

12- Episteme, Academic Journal of Humanity College, Beheshti University, since 2010,

13- Thinking and Children, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

14- Contemporary Wisdom, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

15- Women Studies, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

16- Imam Ali’s Studies, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

17- Women Studies, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

18- Philosophy of Science, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

19- Contemporary Political Essays, Biannual Journal of IHCS from 2010-2013

20- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India.

Director in Charge of Academic (refereed) Journals:

1-Wisdom and Philosophy (Hekmat va Falsafeh) Academic Journal of Philosophy Department, Allameh Tabatabaii University, 2006-2008.

2- Essays in Philosophy of Religion, Academic Journal of Iranian Association for Philosophy of Religion; since 2011

3-Contemporary Wisdom, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2014.

4- Cultural and Social Studies, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

5- Thinking and Children, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

6- Historical Inquiries, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

7- Social History, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

8- Science and Religion, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

9- Philosophy of Science, Academic Journal of IHCS from 2011 to 2013

10- Media and Culture, Academic Journal of IHCS from 2011 to 2013

11- Old Persian Literature, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

12- Contemporary Persian literature, Academic Journal of IHCS from 2011 to 2013

13- Contemporary Political Inquires, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

14- Comparative economy, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

15- Occidental Studies, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

16- Researches on Imam Ali, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

17- Linguistics, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

18- Women Studies, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

19- Critical Studies, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

20- Logic Studies, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

21- Science and Religion, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

Editor in Chief of Academic (refereed) Journals:

1- Essays in Philosophy of Religion, Academic Journal of Iranian Association for Philosophy of Religion; since 2011

2- Wisdom and Philosophy, Academic Journal of Philosophy Department, Allameh Tabatabaii University, 2006-2008.

3- Contemporary Wisdom, Academic Journal of Institute for Humanity and Cultural Studies (IHCS) since 2010-2014.

4- Women Studies, Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

5- Political Inquiries: Academic Journal of IHCS from 2010 to 2013

 

Courses Taught in Allameh Tabataba’i University:

Bachelor Courses: Classical Logic, Methodology, History of Modern and Contemporary Western Philosophy, Islamic Philosophy, Philosophical Texts in Arabic, Political Philosophy, Philosophy of Ethics, Philosophy of Science, History of Science.

 

Master Courses: Classical Logic, Philosophical Texts in Arabic, Philosophy of Descartes, Philosophy of Hegel, British Philosophers, Philosophy of Science, Analytic Philosophy, Philosophy of Religion, Arguments for the Existence of God, Religious Experience, Science and Religion, Faith and Reason, Philosophical Texts in English, History of Philosophy of Religion, Islamic Philosophy, Comparative Philosophy.

 

PhD Courses: Philosophy of Descartes, Philosophy of Bergson, Arguments for the Existence of God, Comparative Philosophy, Philosophy of Technology, Ethics in Technology, Islamic Philosophy and Natural Theology, Various Concepts of God.

 

Teaching Experience in Other Universities:

Sharif University of Technology (Master's Degree): Philosophy of Religion, Special Issues in Philosophy of Religion, Philosophy of Science, Analytic Philosophy

Sharif University of Technology (BS): Physics

University of Tehran (Bachelor's Degree): Philosophy of Religion

Islamic Azad University, Science and Research Branch (MA): Philosophy of Science (Ph.D.): Comparative Philosophy, Science and Religion.

Research Institute for Humanities and Cultural Studies (Ph.D.): Philosophy of Technology, Philosophy of Mind, Transcendental Philosophy and Natural Theology, Arguments for the Existence of God, Ethics in Technology.

مدیر مسئول مجلات علمی

۱- حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین‌المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶.

۲- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۳- پژوهش نامه فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از ۱۳۹۰

۴- جامعه پژوهی فرهنگی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۵- تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۶- جستارهای تاریخی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۷- تحقیقات تاریخ اجتماعی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۸- علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۹- فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۰- رسانه و فرهنگ، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۱- کهن نامه ادب فارسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۲- ادبیات پارسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

۱۳- جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۴- اقتصاد تطبیقی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۵- غرب شناسی بنیادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۶- پژوهش نامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۷- زبان شناخت، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۸ پژوهش نامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۹- پژوهش نامه انتقادی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۲۰- منطق پژوهی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۲۱- پژوهش‌های علم و دین، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

سردبیر مجلات علمی

۱- حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین‌المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

۲- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۳- پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

۴- پژوهش نامه فلسفه دین، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی فلسفه دین از ۱۳۹۰

۵- جستارهای سیاسی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰

عضو هیأت تحریریه مجلات علمی خارجی

1- Journal of Islamic Philosophy, Harvard University Publication Services, USA.

2- Journal of Shi’a Islamic Studies, Islamic College for Advanced Studies, London, UK.

3- Transcendental Thought, an international reviewed journal of Islam and Interfaith Dialogue. Al-Mustafa International College, Manila, Philippines.

4- Justitia, International Journal of Religion & Justice, Gutenberg Journals, India.

عضو هیأت تحریریه مجلات علمی داخلی

۱- حکمت و فلسفه، مجله دوزبانه (فارسی و انگلیسی) علمی-پژوهشی گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، مجله Index شده بین‌المللی، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶

۲- الهیات تطبیقی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از ۱۳۸۷

۳- متافیزیک، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان از ۱۳۸۷

۴- قبسات، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۱۳۸۳

۵- ذهن، مجله علمی تخصصی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۱۳۸۷

۶- مطالعات زنان، مجله علمی پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان از ۱۳۸۳

۷- خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، مجله علمی ترویجی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰.

۸- فلسفه، مجله علمی پژوهشی گروه فلسفه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از ۱۳۸۷

۹- تاریخ فلسفه، مجله علمی پژوهشی انجمن علمی تاریخ فلسفه، از ۱۳۸۸

۱۰- شناخت، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی از ۱۳۸۸

۱۱- پژوهشنامه زنان، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۲- پژوهشنامه علوی، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۳- تفکر و کودک، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۴- حکمت معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۵- جستارهای سیاسی معاصر، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۸۹

۱۶- فلسفه علم، مجله علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۹۰

26- “Metaphysical Concepts: A Comparison between Kant’s Limitation and Mulla Sadra’s Solution”, in Conference on “Views in Islamic Philosophies: Ibn Sina & Mulla Sadra Shirazi”, Tunisian Academy Palace, Tunis, October 22-24, 2014.

25- “The Modern Man’s Need for Justice: Pioneer Role of Islam and Christianity in Establishment of Social Justice”, in “Catholic and Muslim Cooperation in Promoting Justice in the Contemporary World”, The 8th Round of Dialogues between Shiites and Catholic, Vatican, Rome, 19-21 November 2012

24- “The Problems of Orientalistic Approach to Science” in VIII congress of Russian orientalists, Kazan, Republic of Tatarestan in Russian Federation, September 25-28, 2012.

23- “An Islamic Approach to Philosophy of Human Sciences” in International Conference of Comparative Philosophy on the Question of Philosophy and Science in the Cultures of East and West held by the Academy of Science in Moscow, Russia, from 22ndto 25th of May 2012.

22- “Ethics in Science from the Viewpoint of Sheikh Bahayi” in UNESCO, Paris, Dec. 2010.

21- “Kant on Categories Compared with Mulla Sadra on Secondary Intelligibles” in “Kant in Asia: International Conference on the Unity of Personhood”, University of Hong Kong, Hong Kong, 20-23 May, 2009.

20- “The Decline of Dominant Humanism”, in “Humanism and Theocentrism in Islamic and Western Thought”, University of Philippine Centennial Symposium, Manila, Philippine, June 17-18, 2008.

19- “The Arguments for the Existence of God: A Different Approach in Contemporary Islamic Philosophy”, in "Engaging Eastern Thought" Conference, Society for Christian Thought, Union University, Jackson, Tennessee, May 8-10, 2008.

18- “The Possibility, Meaning and Importance of Comparison between Islamic Philosophy and Western”, International Colloquium on “What is comparative philosophy?”, Wolfson College, University of Oxford, Oxford, March 14-18, 2008.

17- “Imam Ali's Place as a Pioneer of True Justice in the Thought of Said Nursi”, "International Justice Symposium", Istanbul, November 18-20, 2007.

16- “Divine Justice in Said Nursi's Thought Compared with Mutahhari's One” International Conference on "Theodicy and Resurrection of the Dead in the Writings of Nursi", 19-20 November 2006, Istanbul, Turkey.

15 - “The Interaction of Religion and the State: an Islamic Point of View” in the Conference "Global Political and Social Order", Prague, Czech Republic, 10-12 August 2006.

14- “Religious Context of Scientific Development”, “Continuity and Change: Perspectives on Science and Religion”, Metanexus Conference, June 3-7, 2006, Philadelphia, PA, USA.

13- "The Dilemma of Religion and the State in the Non-Arab Islamic World”, Human rights and the renewal of religious discourse: How can the Arab world benefit from the renewal of religious discourse in the non-Arab Islamic world?, Cairo Institute of Human Rights Studies (CIHRS), Alexandria, Egypt, 18 to 20 April 2006.

12- “Trends of Contemporary Islamic Philosophy”, Department of Philosophy, Innsbruck, Austria, November 24, 2005.

11- “An Analysis of Kant’s Viewpoint on Necessity as a Logical and Non-existential Condition ”, X Congresso Kant Internacional, University of Sao Paulo, Sao Paulo, Brazil, September 4-9, 2005.

10- “Foundations of Medical Ethics with an Emphasis on Iranian-Islamic Attitudes”, Medical Ethics: Global Issues and Multicultural Perspectives, Cambridge University, England, 7-9 June 2004.

9- "Evaluation of Philosophical Foundations of Hobbs and Lock’s Views on Peace", international conference on “World Peace”, Ahmedabad, India, 4-6 January 2004.

8- “How May Islam Participate in Globalization”, “Religion and Globalization” World Conference, Payap University, Chian May, Thailand, 27July- 2August 2003.

7- “God in Mysticism and Postmodern Thought”, an International Conference on “Ibn Arabi and the World Today”, University of Mohammed V, Rabat, Morocco, 24-26 October, 2002

6- “Principality of Existence and the Problem of Evil”, in the conference “Cordoue et Ispahan: L’essor de la philosophie islamique apres Averroes”, Strasbourg, 2-4 Avril 2003.

5- “A Report on Islamic Training in Iran”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium, September 1999.

4- “The Importance of Studying Iranian Islamic Philosophy”, EURAMES99 World Conference, Gent, Belgium, September 1999.

3- The Influence of Culture on Development in Science, First International Philosophical Conference on “Science and Culture”, November 2001.

2- Seddiqin Argument, An Islamic Solution for a Western Philosophical Problem, 29th Annual AMSS Conference, “Islam and Society in the 21st Century”, Georgetown University, Washington DC, USA, October 2000.

1- التعامل الفکری للمسلمین مع الغرب و ایماءات حول الترجمه، المؤتمر الدولی الثامن للفلسفه الاسلامیه حاضر العالم الاسلامی، اسباب التخلف و عوامل النهوض، القاهره، مصر، ا18 و 19 صفر ۱۴۲۴هجری، ۲۰-۲۱ ابریل 2003 م،