چاپ
بازدید: 2466
16 - СОВРЕМЕННОЕ РЕАИГИОВЕАЕНИЕ (RU)

16-СОВРЕМЕННОЕ РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

act: Write, Publisher: Sadra Islamic Philosophy Research Institute (SIPRIn) Publication, year: 2015

 ترجمه‌ی کتاب سنجه‌هایی در دین‌پزوهی معاصر به زبان روسی