0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

این مطلب پیاده شده مناظره‌ای است که با آقای دکتر پایا درباره چیستی علم و معنای علم دینی در دانشگاه صنعتی شریف داشته‌ایم