0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

10- بررسی و نقد کتاب Modern Theologians

ویراسته David f. Ford، قبسات، فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره اول، سال دوم، ۱۳۷۶