0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
قبسات ۱
قبسات ۱

۶- بررسی و نقد کتاب Theism, Atheism and Big Bang Cosmology

نوشته W. L. Craig و Q. Smith

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره اول

بهار ۱۳۷۷