0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.50 امتیاز (با 1 رأی)
قبسات ۱
قبسات ۱

۵- بررسی و نقد کتاب  The Rainbow of Faiths

نوشته J. Hick

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

شماره اول

سال سوم، بهار ۱۳۷۷