5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
کتاب عربی سال اول راهنمایی
4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

۱- کتاب عربی سال سوم راهنمایی

مولف، وزارت آموزش و پرورش، 1362

کتاب عربی سال اول راهنمایی
2.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.50 امتیاز (با 1 رأی)

۲- کتاب عربی سال اول راهنمایی

همکاری در تألیف، ناشر: کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش، سال انتشار: ۱۳۶۲

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۸ - مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰ سال پس از کانت

مقالات فارسی همایش بین المللی ۲۰۰سال پس از کانت، ۳۰آبان و اول و دوم آذر ۱۳۸۳، (تهیه، تنظیم و ویراستاری)، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی، انتشرات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.