کتاب خدا و دین در جهان پسامدرن

۵-خدا و دین در جهان پسامدرن

خدمات: ترجمه از نوشته دیوید ری گریفین، ناشر: آفتاب توسعه، سال چاپ: ۱۳۸۱