4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

۵۱- مقایسه شک در اندیشۀ دکارت و بوریدان

غرب شناسی بنیادی، دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره۲ سال چهارم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، به همراه آقای خشایار برومند.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (مقایسه شک در اندیشه ی دکارت و بوریدان .pdf)مقایسۀ شک در اندیشۀ دکارت و بوریدان278 کیلوبایت577 برداشت