0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

۴۱- تجزیه و تحلیل مقالات منتشره در حوزه دین پژوهی (از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳)

قبسات، مجله علمی-پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره ۴۹، سال سیزدهم، پاییز ۱۳۸۷