0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
قبسات ۱
قبسات ۱

۵- بررسی و نقد کتاب  The Rainbow of Faiths

نوشته J. Hick

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

شماره اول

سال سوم، بهار ۱۳۷۷