0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)
قبسات ۲
قبسات ۲
قبسات ۳
قبسات ۳

۴- بررسی و نقد کتاب  Dictionary of Philosophy and Religion

نوشته W. L. Reese

نشریه قبسات (فصلنامه علمی-ترویجی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

سال سوم

شماره ۲و۳

۱۳۷۷